Enkäter

För- och nackdelar med likertskalan i dina undersökningar

När du gör undersökningar som mäter attityden hos en målgrupp är det vanligt att använda sig av likertskalan. Likertskalor är tacksamma att använda för statistiska beräkningar som korrelation, regression, index m.m. Men vad är nackdelarna?

Vad är en likertskala?

Även om du inte känner igen namnet så är det högst troligt att du redan stött på undersökningar som använder sig av likertskalor. Ett typiskt exempel på en likertskala är när man frågar respondenten hur starkt positivt eller negativt hen upplever något.

Exempelvis “Hur intressant tycker du att det är med likertskalan?”

Svarsalternativen skulle kunna se ut så här:

  • Mycket intressant
  • Något intressant
  • Varken intressant eller ointressant
  • Något ointressant
  • Mycket ointressant

Notera det neutrala mittenalternativet “Varken intressant eller ointressant”.

Fem svarsalternativ är den vanligaste likertskalan som används idag. Men det förekommer undersökningar där man önskar mer nyans och då exempelvis tagit med sju alternativ. För att göra likertskalan mer grafisk används även emojis. Den glada emojin representerar då svarsalternativet “mycket bra” och den ledsna “mycket dåligt”. Här är det upp till undersökaren att välja rätt format till målgruppen som ska delta i undersökningen. Några fler vanliga exempel.

“I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden?”: (upprepas för ett antal påståenden)

  • Instämmer helt
  • Instämmer delvis
  • Varken instämmer eller instämmer inte
  • Instämmer inte
  • Instämmer inte alls

Det är också möjligt att skapa en rent numerisk skala med enbart ytterligheterna:

Instämmer inte alls 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Instämmer helt

Varför kallas det just likertskala och hur uttalas ordet?

Namnet likertskala kommer från den amerikanske organisationspsykologen Rensis Likert som utvecklade sättet att ställa frågor redan på 1930-talet. Sedan dessa har likertskalan ökat i popularitet och är idag en av de mer vanliga sätten att få svar på åsikter, känslor och mer.

De allra flesta skulle nog uttala likertskala som “lajkert”. Eftersom skalan är döpt efter Rensis Likert uttalas ordet så som Likert själv uttalade sitt eget efternamn vilket var med ett långt “i”. Det korrekta uttalet är alltså “lik-ert” (med ett långt “i”).

Hur används en likertskala?

I undersökningar som vill ta reda på attityden hos en målgrupp används ofta likertskalan. Genom att be målgruppen ange hur starkt eller svagt de instämmer i frågans påstående kan svar på olika påståenden enkelt jämföras med varandra.

Likertskalan kan användas till många olika typer av frågor. Till exempel vad kunder tycker om en produkt eller tjänst, hur de upplever en förändring eller hur nöjda de är med en upplevelse eller ett evenemang.

Oavsett val av skalor måste också frågorna vara skrivna på ett tydligt sätt. Det rekommenderas också att anpassa svarsalternativen utifrån påståendet.

Vad är nackdelarna med likertskalan?

Ofta tenderar undersökare att göra långa enkäter när likertskalan används. Respondenten riskerar att tråkas ut av att ta ställning till påståenden som hen egentligen inte har någon uppfattning kring. Det ökar risk för man fångar ”pseudouppfattningar” som i sin tur resulterar i ogrundad analys.

Med likertskalan finns möjlighet att hålla med om alla påståenden eller ställa sig neutral till alla påståenden.

Vilka alternativ finns till likertskalan?

Du kan byta ut en likertfråga till en vanlig flervalsfråga eller flera öppna frågor. Istället för att lista tjugo påstående med likertskala kan du fråga: ”Vilka är de tre viktigaste förbättringsområdena för dig?”. I din analys kan du då enkelt rangordna de viktigaste förbättringsområdena utifrån andel svar i procent inom varje område.

Ett annat alternativ är att låta ovanstående fråga vara en öppen fråga. Deltagaren listar då sina tre viktigaste förbättringsområden, därefter kan du låta dem kategorisera respektive förbättringsområde inom de kategorier du vill undersöka.

Vad är fördelarna med likertskala?

Fördelarna med likertskalan ligger framför allt i möjligheterna att analysera och jämföra svar på olika påståenden. Du kan exempelvis korrelera samtliga påståenden med likertskala i din undersökning mot total nöjdhet. Du kan också välja mellan att analysera resultat i form av andel positiva, medelvärde, omräkning till 0-100-skala.

Metoden är väldigt vanlig så både respondenter och mottagare av din rapport kommer känna igen sig.

Här kan likertskalan hjälpa till då frågan kan vara något kortare och enklare eftersom svarsalternativen har olika nyanser.

Vi hjälper dig med din undersökning

Vilken metod väljer du? Oavsett vilken frågetyp du föredrar i din undersökning kan vi hjälpa dig att effektivisera vägen från enkät till rapport. Du slipper lägga tid på att manuellt beräkna medelvärden, positiva andelar, NPS, korrelationer etc. Resultaten får visualiserade i grafer och korstabeller. Tveka inte att kontakta oss på Research Automators!