Enkäter

Därför ska du använda öppna frågor i dina undersökningar

En av de mest effektiva frågetyperna som används i undersökningar är öppna frågor. De används oftast för att samla in ett friare svar än vad som är möjligt med fasta svarsalternativ. Men det är viktigt att du redan i ett tidigt skede bestämmer dig för vad svaren ska användas till och hur du ska analysera dem för att maximera nyttan.

Vad är öppna frågor?

I en undersökning med öppna frågor får den som svarar använda sina egna ord. Svarsalternativen är inte begränsade eller ordnade i kategorier eller graderingar. Den som svarar gör det i form av fritext. I många undersökningar blandas flervalsfrågor med öppna frågor. Frågorna ger den svarande större frihet i sitt svar och lämnar plats åt att uttrycka sig, lämna feedback eller göra en vidare förklaring.

Vilka fördelar eller nackdelar finns med att ställa öppna frågor?

En öppen fråga uppfattas ofta som mer inkluderande eftersom du låter den svarande själv uttrycka sin åsikt. Svaren ger dig därför en bra uppfattning om attityder och åsikter. Öppna frågor kan också ge oväntade och intressanta resultat som du kanske inte på förhand hade förväntat dig. Svar på frågor som du kanske inte ens tänkt på att ställa.

Det finns förstås också nackdelar med att ställa öppna frågor. Analysen tar ofta längre tid då det kan vara svårt att sammanställa svaren i kategorier utan att först manuellt ha kodat upp alla fritextsvar. Det kan också leda till en lägre svarsfrekvens eftersom det krävs lite mer ansträngning att formulera ett svar än att bara välja mellan färdiga svarsalternativ.

Exempel på öppna frågor

En öppen fråga saknar förvalda svarsalternativ. Istället får den som svarar ge sin syn på något eller lämna förslag på eventuella förbättringar. Frågorna bör utformas så att svaren handlar om det som är viktigast eller mest avgörande för den som deltar i undersökningen. I annat fall kan svaren bli alltför spretiga för att ge bra möjlighet till analys. Här följer några bra exempel:

  • Vad betyder mest för dig när du väljer leverantör av …?
  • Vilken förbättring skulle du tycka vara viktigast för oss att göra?
  • Vilken var den främsta orsaken till att du valde att bli kund hos oss?

Välformulerade frågor kan ge dig insikter som du aldrig hade fått i en undersökning med slutna frågor.

Vi hjälper dig med din undersökning

Vill du veta mer om hur du utformar en undersökning med öppna frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Research Automators. Vi har lång erfarenhet av att effektivisera undersökningar, oavsett vilken metod som används.